Zasady podziału zysku w Prostej Spółce Akcyjnej

admin on 9 lutego, 2022

Zasady podziału zysku w Prostej Spółce Akcyjnej
Kwestia wypłaty oraz podziału zysku w Prostej Spółce Akcyjnej jest bardzo podobna do modelu funkcjonującego w jej oryginalnej formie – zwykłej spółce akcyjnej. Jednak jak konkretnie działa wypłata oraz podział pieniędzy wobec akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej?

Komu i kiedy przysługuje wypłata zysku w Prostej Spółce Akcyjnej?
W Kodeksie Spółek Handlowych, w artykule 30015 istnieje następujący zapis odnoszący się do tego, kto jest uprawniony do wypłaty dywidendy:

  1. wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego,
  2. która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy,
  3. chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
    Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji, chyba że umowa stanowi inaczej.

Wypłata zysku w Prostej Spółce Akcyjnej – limity i ograniczenia
Warto pamiętać, że kwota przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w spółce nie może przekraczać następujących kryteriów:
• sumy zysku za ostatni rok obrotowy;
• niepodzielonych zysków z lat ubiegłych;
• utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy;
• kwoty z kapitału akcyjnego, która została przeznaczona do wypłaty dywidendy.
Sumę wypłacanej dywidendy trzeba także dodatkowo pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki mają być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały rezerwowe, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.
Dodatkowo, akcjonariusze chcący uzyskać wypłatę z kapitału akcyjnego muszą pamiętać o tym, że nie mogą doprowadzić do zmniejszenia go poniżej 1 złotego. Nie mogą także doprowadzić do utraty przez spółkę zdolności do wywiązania się z wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy od wypłaty.

Czy w Prostej Spółce Akcyjnej jest możliwa wypłata zaliczki?
W umowie Prostej Spółki Akcyjnej możliwe jest uwzględnienie zapisu o możliwości uprawnienia zarządu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego akcjonariuszom. Nie może ona jednak być wypłacona z kapitału akcyjnego. Jeżeli w tym samym roku obrotowym spółka zanotowała stratę, a akcjonariusze otrzymali zaliczkę, zobowiązani są oddać całą jej kwotę. Jeśli zysk w danym roku wyniósł mniej niż kwota wypłaconych zaliczek, akcjonariusze zwracają część zaliczki, odpowiadającą wysokości przekraczającej ten zysk.

 

 

0 komentarzy
Zostaw komentarz