Rozwiązanie i likwidacja prostej spółki akcyjnej

Rozwiązanie i likwidacja Prostej Spółki akcyjnej

Rozwiązania spółki można dokonać:

 • Z przeprowadzeniem likwidacji;
 • bez przeprowadzenia likwidacji.

 

  Przeprowadzenie likwidacji

 

 • Powołanie likwidatorów – ogłaszają oni o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji jednokrotnie, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty rozwiązania spółki.
 • Po zakończeniu likwidacji konieczne jest wystąpienie do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Obowiązek ten należy do likwidatorów.

Bez przeprowadzenia likwidacji

 • Możliwość likwidacji prostej spółki akcyjnej poprzez przeniesienie całego majątku spółki na jednego z akcjonariuszy. Takie rozwiązanie możliwe jest jeśli wskazuje na to uchwała walnego zgromadzenia, która podjęta jest większością trzech czwartych głosów, oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji, a sąd rejestrowy zezwoli na przejęcie.

 • Clients: Ethan Hunt
 • Completion: February 5th, 2017
 • Project Type: Villa, Residence
 • Architects: Logan Cee