Akcje prostej spółki akcyjnej i prawa akcjonariuszy

Akcje

Akcje charakteryzują się niezmiennym stosunkiem liczby głosów niezależnym od późniejszych emisji nowych akcji. Spółka może posiadać akcje:

 • Uprzywilejowane;
 • Założycielskie;
 • Akcje nieme, są to akcje uprzywilejowane co do prawa do dywidendy kosztem zrzeczenia się prawa głosu;
 • Akcje są zbywalne i nie mogą być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Schemat zbywania akcji został oparty na tym, który mówi o zbywaniu zdematerializowanych papierów wartościowych. Aby zbyć lub obciążyć akcje, wymagana jest forma dokumentowa pod rygorem nieważności. Dopuszcza się również uprawnienia nadawane imiennie oznaczonym akcjonariuszom

Prawa akcjonariuszy

Do praw akcjonariuszy należą:

 • prawa obligacyjne (majątkowe, w tym prawo do dywidendy (art. 30015 i art. 30016 KSH)),
 • prawa organizacyjne (art. 30024 KSH),
 • prawo do zbycia akcji (art. 30036 KSH),
 • prawo pierwszeństwa pochodnego nabycia akcji (art. 30042 KSH),
 • prawo do spłaty z tytułu umorzenia akcji (art. 30044 § 4 i art. 30045 § 2 KSH),
 • prawo do żądania ustąpienia ze spółki (art. 30050 KSH),
 • prawo do uczestnictwa w organach PSA, w tym w zarządzie (art. 30067 § 3 zd. 1 w zw. z art. 30062 § 3 KSH), w radzie nadzorczej (art. 30068 § 1 KSH), czy w systemie monistycznym – radzie dyrektorów (art 30079§ 4 zd. 1 w zw. z art. 30073 § 3 KSH),
 • prawo głosu na walnym zgromadzeniu (art. 30080 KSH),
 • prawa akcjonariuszy mniejszościowych (prawa mniejszości – art. 30083 KSH, a także art. 30085–30086 KSH),
 • prawo udziału w walnym zgromadzeniu (art. 30095 KSH),
 • prawo do zaskarżania uchwał akcjonariuszy (art. 300101 KSH),
 • prawo poboru (art. 300106 KSH),
 • prawo do udziału w kwocie pozostałej po likwidacji spółki (art. 300121 § 3–7 KSH).”

 • Clients: Ethan Hunt
 • Completion: February 5th, 2017
 • Project Type: Villa, Residence
 • Architects: Logan Cee